ใบสมัครเรียนฝึกหัดขับรถยนต์

โรงเรียนสอนขับรถยนต์แสงอาทิตย์

หลักสูตรสอนขับรถยนต์ (โดยการรับรองของกรมการขนส่งทางบก)

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

**เงื่อนไขในการสมัคร**

1. ในระหว่างที่ข้าพเจ้าเข้ารับการฝึกหัดขับรถยนต์กับทางโรงเรียน แล้วเกิดทำความเสียหายแก่ทรัพย์สินของทางโรงเรียนหรือบุคคลอื่นข้าพเจ้ายินดียอมชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมด โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ รวมถึงค่ารักษาพยาบาลของตัวผู้เรียนแล้วผู้ฝึกสอน

2. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า มิได้เป็นโรคหัวใจ ลมชัก เบาหวานขั้นรุนแรง หรือความผิดปกติของร่างกายและจิตใจ อันเป็นอุปสรรคในการขับรถยนต์
ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ตนเองและผู้อื่น

3. กรณีหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นในขณะฝึกหัดและทดสอบขับรถยนต์ ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบทั้งทางแพ่งและอาญาในเหตุที่ได้กระทำไปโดยจะไม่เรียกร้องต่อโรงเรียนสอนขับรถยนต์แสงอาทิตย์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

4. ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ ของทางโรงเรียนสันขับรถยนต์แสงอาทิตย์ ทุกประการ