หลักสูตร

การขับรถยนต์

หลักสูตร การขับรถยนต์ เกียร์อัติโนมัติ / เกียร์ธรรมดา (เลือกเกียร์ใดเกียร์หนึ่ง)

จำนวน 15 ชั่วโมง  ราคา 5,500 บาท (ชาวต่างชาติ 6,500 บาท)

( ผู้เรียนสามารถเลือกกำหนดวันและเวลาในการเรียนขับรถภาคปฏิบัติได้ด้วยตัวเอง )

ภาคทฤษฎี

(วันและเวลาในการอบรมภาคทฤษฏีตามที่โรงเรียนกำหนด )

ซึ่งมีเนื้อหาและชั่วโมงการอบรมและฝึกหัดขับรถ จำนวน 5 ชั่วโมง ดังนี้

เวลา 8.00-10.00 น.
1. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก กฎหมายว่าด้วยรถยนต์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จำนวน 2 ชั่วโมง
– กฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก
– กฎหมายว่าด้วยรถยนต์
– กฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก
– กฎหมายว่าด้วยทางหลวง
– กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
– ความรู้เกี่ยวกับการประกันภัยและความรับผิดชอบ

เวลา 10.00-12.00 น.
2. ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการขับขี่อย่างปลอดภัย มารยาทในการขับรถและสาเหตุและการป้องกันอุบัติเหตุ จำนวน 2 ชั่วโมง
– เทคนิคการขับรถยนต์อย่างปลอดภัย
– มารยาทการขับรถยนต์
– สาเหตุการป้องกันอุบัติเหตุ

 

**พักเที่ยง 1 ชม.**
เวลา 13.00-14.00 น.
3. ความรู้เกี่ยวกับการบำรุงรักษารถยนต์และอุปกรณ์ควบคุมภายในรถยนต์จำนวน 1 ชั่วโมง
– ส่วนประกอบที่สำคัญ และพื้นฐานการทำงานของเครื่องยนต์
– การบำรุงรักษารถและการตรวจเช็ครถประจำวัน

หลักฐานแนบการสมัครเรียนขับรถยนต์ สำหรับคนไทย

1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ใบ

2.รูปถ่ายหน้าตรง (ไม่เกิน 6 เดือน) ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 4 รูป

3.ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง จำนวน 1 ใบ

ภาคปฏิบัติ

ซึ่งมีเนื้อหาและชั่วโมงการอบรมและฝึกหัดขับรถ จำนวน 10 ชั่วโมง ดังนี้

1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรถและพื้นฐานการขับรถยนต์ จำนวน 3 ชั่วโมง ได้แก่
– การใช้รถยนต์เกียร์ธรรมดาหรือเกียร์อัตโนมัติ
– การบำรุงรักษารถและการตรวจเช็ครถประจำวัน
– การเตรียมความพร้อมในห้องโดยสารก่อนออกรถ
– การควบคุมและบังคับรถให้เคลื่อนที่และการหยุดรถ
– การใช้คลัทช์ คันเร่งและเบรกอย่างถูกต้อง
– การใช้เกียร์ในระดับความเร็วที่แตกต่างของรถยนต์เกียร์ธรรมดาหรือเกียร์อัตโนมัติ
– การใช้เกียร์ในสถานการณ์ต่าง ๆ
– การขับรถเดินหน้าและถอยหลังในทางตรง

2. การฝึกหัดขับรถตามท่าต่าง ๆ จำนวน 4 ชั่วโมง มีเนื้อหาดังนี้
– การขับรถเดินหน้าและหยุดรถเทียบทางเท้า
– การควบคุมความเร็วของรถ (การขับรถซิกแซกหรือการขับรถในทางโค้งรูปตัวเอส)
– การกลับรถทางแคบ
– การเดินหน้าและถอยหลังซองตรง
– การขับรถเลี้ยวมุมฉากต่าง ๆ
– การขับรถถอยหลังเข้าจอดและเดินหน้าออกจากช่องว่างด้านซ้ายขนานกับขอบทาง
– การขับรถถอยหลังเข้าจอดและเดินหน้าออกจากช่องว่างด้านซ้ายมุมฉาก 90 องศา
– การขับรถถอยหลังเข้าจอดและเดินหน้าออกจากช่องว่างด้านขวามุมฉาก 90 องศา
– การขับรถเดินหน้าเข้าจอดและถอยหลังออกจากช่องว่างด้านซ้ายมุมฉาก 90 องศา
– การขับรถเดินหน้าเข้าจอดและถอยหลังออกจากช่องว่างด้านขวามุมฉาก 90 องศา
– การหยุดรถ การจอดรถและออกรถบนทางลาดชันหรือสะพาน
– การหยุดรถบนทางราบ
– การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก

3. ฝึกขับรถนอกสถานที่ตามสภาพถนนจริง จำนวน 3 ชั่วโมง

กฎระเบียบและข้อปฏิบัติในการเรียนขับรถยนต์
  1. แต่งกายสุภาพเรียบร้อย สุภาพสตรีไม่นุ่งกางเกงขาสั้น (รองเท้าควรเหมาะแก่การขับขี่รถยนต์)
  2. นักเรียนทุกคนจะต้องคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถยนต์
  3. ในขณะเรียนขับรถบริเวณภายในสนามฝึก ห้ามมิให้นักเรียนทุกคนใช้คันเร่งโดยเด็ดขาด เพื่อป้องกันอุบติเหตุ (ยกเว้นได้รับคำสั่งจากเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมการสอน)
  4. ในขณะเข้ารับการเรียนขับรถ หากผู้เรียนไม่เชื่อฟังเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมการสอนหรือตัดสินใจด้วยตัวเองแล้วเกิดอุบัติเหตุขึ้น ผู้เรียนจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายที่เกิดขึ้น ทั้งหมด

**ข้อกฎระเบียบที่ทางโรงเรียนกำหนดขึ้นข้างต้น ขอให้ผู้เรียนทุกท่านปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของตัวผู้เรียนเอง**