รายละเอียดหลักสูตร

by | Nov 9, 2016 |

10 ชั่วโมง

ไม่เอาใบขับขี่ ราคา 4,800 บาท

8 ชั่วโมง

ไม่เอาใบขับขี่ ราคา 4,000 บาท

6 ชั่วโมง

ไม่เอาใบขับขี่ ราคา 3,000 บาท

4 ชั่วโมง

ไม่เอาใบขับขี่ ราคา 2,000 บาท

2 ชั่วโมง

ไม่เอาใบขับขี่ ราคา 1,000 บาท

ออโต้

เอาใบขับขี่ ราคา 5,500 บาท

ธรรมดา

ไม่เอาใบขับขี่ ราคา 5,500 บาท